Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • “Algemene voorwaarden”: Onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van producten door de Verkoper aan de Koper.
  • “Verkoper”: Natuurlijk persoon Jozefien Marsboom onder het merk “Soak By Anne Lynn” als gedefinieerd in artikel 2 van deze Algemene voorwaarden.
  • “Koper”: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) aankoopt via e-mail gericht aan Jozefien Marsboom en/of via de Website.
  • “Website”: betreft de Website van de Verkoper, https://www.soakbyannelynn.com
  • “Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven met vermelding van de aangekochte producten, een gedetailleerde beschreven klacht, het gebrek en/of de niet-conformiteit.
  • “De elektronische aankoopbevestiging”: Het bewijs van aankoop van producten van Jozefien Marsboom, dat verzonden wordt naar het door de Koper opgegeven e-mail adres.

 

 1. De identiteit van de Verkoper
  • De Website wordt beheerd door natuurlijk persoon Jozefien Marsboom, met de maatschappelijke zetel te B3010 Kessel-Lo, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0757.614.738 en gekend bij de BTW administratie onder het nummer BE0757.614.738, gerechtelijk arrondissement Leuven.
  • Bij vragen of opmerkingen kan er steeds contact worden opgenomen met Jozefien Marsboom per mail (info@soakbyannelynn.com) of via telefoon (0477032196).

 

 1. Toepasbaarheid
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van producten door Jozefien Marsboom aan de Koper.
  • Door de Website te gebruiken, een account aan te maken op de Website, producten in het digitaal winkelmandje te plaatsen en/of bestellingen te plaatsen via de Website of per mail, verklaart de Koper deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze Algemene voorwaarden te aanvaarden. In dit geval is de Koper gebonden aan deze Algemene voorwaarden met de daarbij op de Website vermelde rechten en plichten. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jozefien Marsboom aanvaardt zijn.
  • Jozefien Marsboom heeft ten allen tijde het recht om de Algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De Koper is verantwoordelijk om de Algemene voorwaarden te consulteren.
  • In het geval dat één of meerdere bepalingen en/of artikelen van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig en/of niet afdwingbaar zou(den) zijn, doet dit op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen en artikelen.
  • Het document met de Nederlandstalige Algemene voorwaarden is het enige rechtsgeldige document.

 

 1. Totstandkoming online aankoop en aanbiedingen
  • De overeenkomst tussen Jozefien Marsboom en de Koper komt tot stand wanneer de bestelling is bevestigt aan de Koper per mail én van zodra Jozefien Marsboom de goedkeuring voor de betalingstransactie door de uitgever van de betaalkaart heeft ontvangen.
  • Jozefien Marsboom mag de aanbiedingen op de Website, officiële sociale media kanalen en andere communicatie kanalen ten alle tijde wijzigen of intrekken.
  • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Jozefien Marsboom is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
  • De Koper die producten aankoopt op de Website of via mail is de eindconsument: de producten mogen op geen enkele manier doorverkocht worden, tenzij dit voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaalt is door Jozefien Marsboom.
  • Jozefien Marsboom behoudt het recht om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren.
  • Jozefien Marsboom behoudt het recht om de bestelling en/of de overeenkomst met de Koper zonder enige vorm van schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten niet voorradig zijn.
  • Jozefien Marsboom kan een bestelling, alvorens deze is verstuurd, steeds kosteloos annuleren door contact op te nemen met Jozefien Marsboom via info@soakbyannelynn.com. De herroeping van een bestelling door de Koper nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in bepaling 5 van deze Algemene voorwaarden.

 

 1. Herroepingsrecht
  • De Koper heeft het recht om de aankoop van product(en) via de Website en/of per mail te herroepen binnen de herroepingstermijn, zonder opgave van reden(en) op voorwaarden dat:
 • Het/de product(en) niet geheel of gedeeltelijk gebruikt is/zijn
 • Het/de product(en) in dezelfde staat is/zijn als op het moment van levering
 • Het/de product(en) speciaal voor de Koper op maat is/zijn gemaakt of aangepast
 • Het/de product(en) tekenen van slechte bewaring vertoond/vertonen. Het/de product(en) dienen op een droge plaats in de originele verpakking te worden bewaard.
  • Om een aankoop te herroepen, moet de Koper via een ondubbelzinnige verklaring Jozefien Marsboom per post (Wijnbergenstraat 104, B3010 Kessel-Lo) of per e-mail (info@soakbyannelynn.com) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. De Koper dient het/de product(en) niet later terug te sturen dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij of zij het/de product(en) in fysiek bezit kreeg.
  • Het/de product(en) en geleverde toebehoren dient/dienen in de oorspronkelijke staat en originele verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen terug te worden gestuurd naar Jozefien Marsboom. De Koper dient het retourlabel op de leveringsdoos te kleven en de leveringsdoos binnen te brengen in een door Bpost erkende parcel shop.
  • Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal Jozefien Marsboom alle betalingen van de Koper aan Jozefien Marsboom met betrekking tot het/de betreffende product(en) terugbetalen. Jozefien Marsboom zal €5,72 inhouden tijdens het terugstorten van je orderbedrag zodat je niets hoeft te betalen bij het postkantoor.
  • De terugbetaling vindt plaats binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Jozefien Marsboom het/de product(en) heeft terug gekregen. Een uitzondering hierop zijn de eventuele extra kosten ten gevolge van vrije keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door Jozefien Marsboom geboden standaard levering.
  • In geen geval kan een professionele Koper het recht tot herroeping uitoefenen.

 

 1. Prijs en kosten
  • Prijzen op de Website zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen. De prijzen op de Website zijn echter exclusief leverings- en/of verzendingkosten.
  • Als Koper bent u het totaal bedrag verschuldigd dat terug te vinden is op de elektronische aankoopbevestiging. Evidente onjuistheden kunnen tevens na de totstandkoming van de overeenkomst door Jozefien Marsboom gecorrigeerd worden.
  • Jozefien Marsboom behoudt het recht om de prijzen die vermeldt worden op de Website op elk moment te kunnen wijzigen. De aankoop van product(en) wordt echter gefactureerd tegen de prijzen die gelden op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten wordt.
  • Bijkomende kosten die gepaard gaan met het gekozen betalingsmiddel door de Koper kunnen door Jozefien Marsboom aan de Koper worden aangerekend.
  • De leverings- en/of verzendingskosten zijn afhankelijk van de gekozen plaats van levering, het totale bedrag aan bestelde producten en de gekozen verzendingswijze. Op de Website zal tijdens het bestellen worden aangegeven hoeveel de leverings- en verzendingskosten bedragen.
  • De weergegeven prijs heeft betrekking op het/de product(en) zoals deze woordelijk is/zijn omschreven. Accessoires en decoratie die niet vernoemd worden bij de informatie over het/de product(en) zijn niet inclusief.

 

 1. Betalingen en facturatie
  • Voor bestellingen per mail en/of via de Website, heeft de klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
 • Via kredietkaart (Visa)
 • Via bankkaart (Bancontact)
 • Via overschrijving op rekeningnummer BE67001897542187
  • Met het bestellen van product(en) via de Website en/of via mail, verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Jozefien Marsboom.
  • De Koper moet de facturen steeds integraal vooraf betalen en draagt de eventuele kosten die aan de betaling verbonden zijn, tenzij Jozefien Marsboom voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk anders stelt.
  • De Koper is in geval van niet-betaling, onvolledige betaling of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar verschuldigd op het aankoopbedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. De Koper is zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle buitengerechtelijke en gerechtelijke inningskosten te betalen. Jozefien Marsboom heeft het recht om andere overeenkomsten met de Koper te ontbinden zonder een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
  • Wanneer de uitgever van de betaalkaart niet instemt met de betaling, kan Jozefien Marsboom niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling door de Koper. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaardt of verwerkt.

 

 1. Levering van de aangekochte producten
  • Aangekochte producten door de Koper worden verzonden vanaf het moment dat Jozefien Marsboom de betaling door de Koper heeft ontvangen, tenzij anders vermeldt.
  • Wanneer een leveringstermijn overschrijden wordt, is dit geen aanleiding tot betaling van schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen Jozefien Marsboom en de Koper. De vertraging zal echter wel binnen de 14 dagen worden meegedeeld via mail aan de Koper door Jozefien Marsboom.
  • Bestellingen worden geleverd op het door de Koper opgegeven leveringsadres. In het geval dat niemand thuis is, worden bestellingen op het door de Koper opgegeven reserveadres geleverd (zoals bij de buren of de dichtstbijzijnde erkende parcelshop). De overdracht van risico op diefstal, vernieling en/of beschadiging met betrekking tot het/de product(en) gaat bijgevolg over op het moment dat de fysieke levering plaats vindt op één van de adressen. Jozefien Marsboom is op dit moment ontheven uit haar leveringsplicht.
  • Het risico op diefstal, vernieling en/of beschadiging met betrekking tot het/de product(en) gaat echter al over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Koper de opdracht heeft gekregen het/de product(en) te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.
  • Jozefien Marsboom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die veroorzaakt worden door de Koper of derden. Eventuele wijzigingen in de bestelling hebben tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijn kan vervallen.
  • Wanneer de Koper de geleverde producten niet ophaalt in de erkende parcelshop binnen de termijn van 7 kalenderdagen na fysieke levering, zullen de producten worden teruggezonden naar de maatschappelijk zetel van Jozefien Marsboom. De kosten van deze terugzending alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot BTW en bewaarkosten) zijn te betalen door de Koper. In dit geval is de overeenkomst tussen Verkoper en Koper ontbonden, zonder recht op verhaal in hoofde van de Koper ten aanzien van Jozefien Marsboom. De door de Koper betaalde prijs voor het product zal door Jozefien Marsboom worden terugbetaald, na aftrek van de hierboven genoemde kosten.
  • Jozefien Marsboom behoudt zich het recht om leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Het eigendomsrecht gaat over van de Verkoper op de Koper nadat de verschuldigde betaling van de Koper voor het/de product(en) volledig voldaan is én fysieke levering heeft plaatsgevonden.
  • Bij geen of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Jozefien Marsboom het recht om de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Koper.
  • De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jozefien Marsboom te wijzen, bv. aan eenieder die op de niet en/of gedeeltelijk betaalde product(en) beslag zou komen leggen.

 

 

 1. Aanvaarding, garantie en klachten
  • Na de fysieke levering van het/de aangekochte product(en), dient de Koper de bestelling te inspecteren. Mogelijke gebreken, ontevredenheid en/of afwijkingen dient de Koper binnen de 48 uur na de fysieke levering schriftelijk te melden in een klachtenbrief via mail (info@soakbyannelynn.com) of per post (Wijnbergenstraat 104, B3010 Kessel-Lo).
  • Gehele of gedeeltelijke ingebruikname, wijzigen en/of het opnieuw verpakken van de door Jozefien Marsboom geleverde product(en) wordt beschouwd als goedkeuring en aanvaarding. In dit geval wordt de levering definitief beschouwd en wordt Jozefien Marsboom bevrijdt van haar verantwoordelijkheden.
  • Bij klachten zal Jozefien Marsboom naar vrije keuze en inzicht:
 • Gebrekkige producten vervangen als deze in voorraad zijn of;
 • Het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de overeenkomst of elektronische aankoopbevestiging
  • Gehele of gedeeltelijke vervanging van het/de product(en) geeft geen aanleiding tot aanvaarding van aansprakelijkheid door Jozefien Marsboom, betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Jozefien Marsboom en de Koper.
  • Klachten en (gedeeltelijke) vervanging van het/de product(en) ontheffen de Koper in geen geval van zijn betalingsverplichting binnen de schriftelijke overeenkomst en factuur.
  • De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van onterechte klachten.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Op alle bestellingen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Koper aanvaardt dat Jozefien Marsboom enkel garantie biedt dat aangekochte producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in België op het moment van aankoop. Jozefien Marsboom kan niet verantwoordelijk worden gesteld in het kader van wetgeving uit andere landen en/of voor latere wetswijzigingen.
  • De totale aansprakelijkheid van Jozefien Marsboom bij tekortkomingen aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan het aankoop bedrag van het/de product(en) in kwestie.
  • De aansprakelijkheid van Jozefien Marsboom ten aanzien van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die is opgelegd door de wet en is in elk geval gelimiteerd tot het laagste van de volgende 2 bedragen:
 • Het respectievelijke factuur en/of aankoopbedrag exclusief BTW
 • Het bedrag dat Jozefien Marsboom in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Jozefien Marsboom aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
  • Jozefien Marsboom is niet aansprakelijk voor:
 • Indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot schade aan derden)
 • Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper en/of van een derde, ongeacht of er sprake is van fout of nalatigheid.
 • Schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten.
 • Schade ten gevolge van het niet-naleven door de Koper en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen en/of instructies.
  • De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 1. Vrijwaring
  • De Koper vrijwaart Jozefien Marsboom van alle vorderingen en procedures inclusief de vorderingen en procedures van derden, die kunnen voortvloeien uit enig handelen of nalaten van de Koper dat in strijd is met de schriftelijke overeenkomst.

 

 1. Promoties
  • Promotionele toegiften door Jozefien Marsboom zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen en/of kortingsbonnen kunnen niet gecumuleerd worden.
  • Ingeval dat de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht voor aangekochte producten die op het moment van aankoop onder promotie vielen, houdt Jozefien Marsboom zich het recht om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herbekijken.

 

 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van Jozefien Marsboom die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Vormen van overmacht zijn, maar zijn niet beperkt tot schaarste van grondstoffen en/of bepaalde materialen, brand, valuta schommelingen, schommelingen in heffingen en/of belastingtarieven, verhogingen van lonen; salarissen en/of sociale lasten, schommelingen in transportkosten, bijzondere weersomstandigheden, stakingen, ziekte, communicatie- en informatiestoringen, overheidsmaatregelen, panne, file, energiestoringen, niet tijdige levering van toeleveranciers en/of andere ingeschakelde derden.
  • Jozefien Marsboom is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar verplichting(en) die veroorzaakt worden door overmacht.
  • Bij overmacht kan Jozefien Marsboom naar vrije keuze:
 • De Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen
 • De uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten
 • De overeenkomst tussen Jozefien Marsboom en de Koper buitengerechtelijk ontbinden zonder schadevergoeding

 

 1. Opschorting en ontbinding
  • Jozefien Marsboom behoudt zich het recht om de uitvoering van 1 of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten als er een verandering is in de toestand van de Koper. De uitvoering van 1 of meerdere overeenkomsten kunnen in dit geval worden hervat wanneer de Koper meer zekerheid kan bieden voor zijn of haar betaling. Indicatieve voorbeelden maar niet beperkt tot zijn overlijden, fusie, staking van betaling, stopzetting van activiteit of elke andere indicatie voor Jozefien Marsboom dat het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kan schaden.

 

 1. Intellectueel eigendom
  • Jozefien Marsboom blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten.
  • Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan maar zijn niet beperkt tot octrooirecht, auteursrecht, merkrecht en/of ander eigendomsrechten.
  • Het is illegaal om gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van Jozefien Marsboom. Reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Jozefien Marsboom is niet toegestaan.

 

 1. Toepasselijk recht – geschillen
  • Elk geschil tussen de Koper en Jozefien Marsboom valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Jozefien Marsboom, tenzij Jozefien Marsboom verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.

 

Bijlage: voorbeeldformulier voor herroeping

Aan Jozefien Marsboom met maatschappelijke zetel te Wijnbergenstraat 104, B3010 Kessel-Lo,

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Laatste update 15/09/2021

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van de laatste acties

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.